Datenschutzerklärung

Pravidlá ochrany osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon OOU“)

Vážený klient, vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

Článok I.

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:                   JaWo e-commerce, s.r.o. 

Sídlo:                                   Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

IČO:                                        53 526 171

DIČ:                                        2121417694

IČ DPH:                                  SK2121417694

Zápis:                                      Obchodný register OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č.: 53419/N

Zastúpený:                              Jana Nägele, konateľ spoločnosti

Adresa predajne:                 JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

Kontaktná osoba               Jana Mőltner

Kontakt:                                  e-mail: info@skolskepotreby.com, tel.: +421 911 360 900

WEB:                                      https://skolskepotreby.com/  

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním.

Zároveň Vás informujeme, že sme prevádzkovateľom webovej stránky https://skolskepotreby.com/. Táto internetová stránka ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ. Akýkoľvek neoprávnený zásah do tejto internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Základné pojmy:

 1. Prevádzkovateľom je každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia GDPR a s § 5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 1. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho Klientov, potenciálnych Klientov, používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa https://skolskepotreby.com/, ktorí majú postavenie dotknutej osoby pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR.

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov Klientov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 1. Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Klientom sa na účely týchto Pravidiel rozumie dotknutá osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojich činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť Klientom Prevádzkovateľa, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca Klienta, ktorý v mene Klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval (ďalej spolu aj ako „Klient“ alebo „Vy“). Medzi našich Klientov patria najmä:

 1. fyzické osoby ako Klienti a potenciálni Klienti, ktorí prejavili záujem o náš tovar a naše služby, realizovali objednávku elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://skolskepotreby.com/, event. osobne na našej prevádzke;
 2. fyzické osoby ako požívatelia našej webovej stránky https://skolskepotreby.com/;
 3. fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom našich Klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 4. fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú zmluvu o spolupráci;
 5. fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci, štatutárne orgány;
 6. fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do formulára zverejneného na našej webovej stránke;
 7. fyzické osoby, ktoré sa registrovali na našej webovej stránke;
 8. fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber noviniek / newslleterov;
 9. fyzické osoby, ktoré navštívia našu prevádzku a sú snímané kamerovým systémom;
 10. fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

Pri poskytovaní našich služieb a/alebo na uzatvorenie zmluvy potrebujeme od Vás alebo Vášho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Vašou osobou. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU a Nariadením GDPR. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje Klientov sú uložené na zabezpečenom serveri a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

Článok II.

Aké osobné údaje prevádzkovateľ spracúva

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU ako Prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Kategórie osobných údajov sa líšia v závislosti od účelu ich spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 1. identifikačné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska)
 2. kontaktné údaje (adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefonický kontakt)
 3. referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (najmä podpis, údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním Vašich podnetov, bankový účet)
 4. telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách, cookies)
 5. videozáznamy (kamerové záznamy)

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.

Článok III.

Na aké účely a na základe akých právnych základov prevádzkovateľ spracúva osobné údaje

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou a vedením Vášho registračného konta na našej webovej stránke https://skolskepotreby.com/

 •  V záujme zjednodušenia nákupu na našom internetovom obchode má Klient možnosť zaregistrovať sa na našej webovej stránke, kde zadá osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie a realizáciu jeho objednávky. Táto registrácia je dobrovoľná a je možné ju vytvoriť osobitne cez registračný formulár alebo priamo pri vytvorení objednávky.

 1. VYTORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU

 • Právnym titulom k spracúvaniu je Váš výslovný súhlas, (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odvolanie súhlasu, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, alebo spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 1. VYTORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA PRI VYTVORENÍ NOVEJ OBJEDNÁVKY

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU).

 • V príprave vytvorenia registračného účtu Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, vek, adresa na doručovanie, heslo v zašifrovanej podobe, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,  číslo bankového účtu, referenčné údaje zmluvy, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu https://skolskepotreby.com/

 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako náš Klient, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie, či odstúpenia od zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).

 • V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

 • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti najmä pri uplatnení práva na reklamáciu alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií a pri plnení práva na odstúpenie od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).

 • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, referenčné údaje kúpnej zmluvy.

 1. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému na prevádzke

 • Pokiaľ vstúpite do priestorov, ktoré prevádzkujeme, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového záznamu za účelom ochrany majetku a práv  Prevádzkovateľa a Klientov, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované priestory sú zreteľne označené pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov).

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu formou vizuálneho záznamu je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, teda na účel prevencie a ochrany práv, majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb nachádzajúcich sa v tomto monitorovanom objekte pred krádežou alebo poškodzovaním, na účel ochrany zdravia, života, na účel všeobecnej bezpečnosti a odhaľovania kriminality, na potlačenie páchania trestnej činnosti, na účel kontroly pred pohybom neoprávnených osôb a pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní.

 1. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely

Na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

A)      ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PRÁVNEHO VZŤAHU S KLIENTOM

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou formou.

 • Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

B)      ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK PO REALIZOVANOM PRÁVNOM VZŤAHU S KLIENTOM

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

 • Právny základ: V prípade existujúcich Klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. Pravidiel.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv Klientov ako dotknutých osôb

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Klienta ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 • Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy Klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie Klientov a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

 • Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov.

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára (Otázky týkajúcej sa položky) zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa pri jednotlivých produktoch a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa

 • Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame  Vaše osobné údaje na základe Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s použitím súborov COOKIES a analýzy webovej stránky

 

o    Právny základ: V prípade, že používate webovú stránku Prevádzkovateľa, beriete na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva základné cookies na riadne fungovanie webovej stránky. Okrem Základných COOKIES môže Prevádzkovateľ spracúvať aj COOKIES spojené s používaním YOUTUBE a VIMEO, pričom pri takomto použití mus súhlasíte so zhromažďovaním súborov COOKIES, ktoré Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za účelom optimalizácie marketingových aktivít. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v rozsahu COOKIES je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Bližšie informácie sú uvedené v článku XIII týchto Pravidiel.

 1. Spracovanie osobných údajov za účelom realizovania spotrebiteľských súťaží

 • V prípade ak by ste mali záujem sa zaregistrovať do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, môže Prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu –meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, vek,  e-mailová adresa, telefonický kontakt po zadaní týchto osobných údajov pri registrácií konkrétnej súťaže za účelom realizácie a vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže.

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov pri registrácii je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Vaša účasť v súťaži sa považuje za uzavretie zmluvy.

 • Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.

 • Ak už nemáte záujem na účasti v súťaži, Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po tom, čo nás požiadate o ich zmazanie. Ďalšia účasť v súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v článku I. alebo písomne poštou na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v článku I.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania našich služieb a identifikácie Klientov je poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zmluvnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci marketingu alebo vytvorenia registračného účtu Klienta, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o Vás spracúva, tak, aby Vám mohol poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

KOMENTÁRE K PRODUKTOM ZVEREJŇOVANÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Na našej webovej stránke máte možnosť pod vlastným pseudonymom pridať svoj komentár a hodnotenie k jednotlivým produktom, ktoré ponúkame na predaj. Svoj komentár môžete vložiť po prihlásení do Vášho registračného konta. V komentároch nie možné zadávať svoje osobné údaje. V prípade, ak pri kontrole zistíme, že bol zverejnený osobný údaj, tieto údaje budú anonymizované. Komentáre k produktom majú slúžiť výlučne na výmenu Vašich názorov na produkty, na transparentnosť a formulovanie mienky. Kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie svojho komentára z našej webovej stránky.

Článok IV.

Počas akej doby Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva

 1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru elektronicky po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.

 1. V prípade, ak nám Klient udelí výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v tomto súhlase resp. po dobu do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 1. Po skončení účelu na spracúvanie osobných údajov sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.

 1. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe alebo z dôvodu uvedenom v bode II. a III. tohto článku. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Článok V.

kto všetko bude mať prístup k vašim osobným údajov

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem nás spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zverujeme Vaše osobné údaje iba tým subjektom, ktorí posk