Pravidlá ochrany osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon OOU“)

Vážený klient, vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

Článok I.

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:                   JaWo e-commerce, s.r.o. 

Sídlo:                                   Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

IČO:                                        53 526 171

DIČ:                                        2121417694

IČ DPH:                                  SK2121417694

Zápis:                                      Obchodný register OS Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 165155/B

Zastúpený:                              Jana Nägele, konateľ spoločnosti

Adresa predajne:                 JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

Kontaktná osoba               Jana Nägele

Kontakt:                                  e-mail: info@skolskepotreby.com, tel.: +421 911 360 900

WEB:                                      https://skolskepotreby.com/  

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním.

Zároveň Vás informujeme, že sme prevádzkovateľom webovej stránky https://skolskepotreby.com/. Táto internetová stránka ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ. Akýkoľvek neoprávnený zásah do tejto internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Základné pojmy:

 1. Prevádzkovateľom je každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia GDPR a s § 5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 1. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho Klientov, potenciálnych Klientov, používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa https://skolskepotreby.com/, ktorí majú postavenie dotknutej osoby pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR.

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov Klientov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 1. Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Klientom sa na účely týchto Pravidiel rozumie dotknutá osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojich činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť Klientom Prevádzkovateľa, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca Klienta, ktorý v mene Klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval (ďalej spolu aj ako „Klient“ alebo „Vy“). Medzi našich Klientov patria najmä:

 1. fyzické osoby ako Klienti a potenciálni Klienti, ktorí prejavili záujem o náš tovar a naše služby, realizovali objednávku elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://skolskepotreby.com/, event. osobne na našej prevádzke;
 2. fyzické osoby ako požívatelia našej webovej stránky https://skolskepotreby.com/;
 3. fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom našich Klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 4. fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú zmluvu o spolupráci;
 5. fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci, štatutárne orgány;
 6. fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do formulára zverejneného na našej webovej stránke;
 7. fyzické osoby, ktoré sa registrovali na našej webovej stránke;
 8. fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber noviniek / newslleterov;
 9. fyzické osoby, ktoré navštívia našu prevádzku a sú snímané kamerovým systémom;
 10. fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

Pri poskytovaní našich služieb a/alebo na uzatvorenie zmluvy potrebujeme od Vás alebo Vášho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Vašou osobou. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU a Nariadením GDPR. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje Klientov sú uložené na zabezpečenom serveri a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

Článok II.

Aké osobné údaje prevádzkovateľ spracúva

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU ako Prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Kategórie osobných údajov sa líšia v závislosti od účelu ich spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 1. identifikačné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska)
 2. kontaktné údaje (adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefonický kontakt)
 3. referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (najmä podpis, údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním Vašich podnetov, bankový účet)
 4. telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách, cookies)
 5. videozáznamy (kamerové záznamy)

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.

Článok III.

Na aké účely a na základe akých právnych základov prevádzkovateľ spracúva osobné údaje

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou a vedením Vášho registračného konta na našej webovej stránke https://skolskepotreby.com/

 •  V záujme zjednodušenia nákupu na našom internetovom obchode má Klient možnosť zaregistrovať sa na našej webovej stránke, kde zadá osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie a realizáciu jeho objednávky. Táto registrácia je dobrovoľná a je možné ju vytvoriť osobitne cez registračný formulár alebo priamo pri vytvorení objednávky.

 1. VYTORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU

 • Právnym titulom k spracúvaniu je Váš výslovný súhlas, (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odvolanie súhlasu, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, alebo spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 1. VYTORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA PRI VYTVORENÍ NOVEJ OBJEDNÁVKY

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU).

 • V príprave vytvorenia registračného účtu Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, vek, adresa na doručovanie, heslo v zašifrovanej podobe, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,  číslo bankového účtu, referenčné údaje zmluvy, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu https://skolskepotreby.com/

 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako náš Klient, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie, či odstúpenia od zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).

 • V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

 • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti najmä pri uplatnení práva na reklamáciu alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií a pri plnení práva na odstúpenie od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).

 • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, referenčné údaje kúpnej zmluvy.

 1. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému na prevádzke

 • Pokiaľ vstúpite do priestorov, ktoré prevádzkujeme, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového záznamu za účelom ochrany majetku a práv  Prevádzkovateľa a Klientov, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované priestory sú zreteľne označené pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov).

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu formou vizuálneho záznamu je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, teda na účel prevencie a ochrany práv, majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb nachádzajúcich sa v tomto monitorovanom objekte pred krádežou alebo poškodzovaním, na účel ochrany zdravia, života, na účel všeobecnej bezpečnosti a odhaľovania kriminality, na potlačenie páchania trestnej činnosti, na účel kontroly pred pohybom neoprávnených osôb a pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní.

 1. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely

Na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

A)      ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PRÁVNEHO VZŤAHU S KLIENTOM

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou formou.

 • Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

B)      ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK PO REALIZOVANOM PRÁVNOM VZŤAHU S KLIENTOM

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

 • Právny základ: V prípade existujúcich Klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. Pravidiel.

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv Klientov ako dotknutých osôb