Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:                                   JaWo e-commerce, s.r.o. 

Sídlo:                                                      Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

IČO:                                                        53 526 171

DIČ:                                                        2121417694

IČ DPH:                                                  SK2121417694

Zápis:                                                     Obchodný register OS Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 165155/B

Zastúpený:                                              Jana Nägele, konateľ spoločnosti

                                                               Wolfgang Nägele, konateľ spoločnosti

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa predajne:                    JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101

Kontakt:                                  e-mail: info@skolskepotreby.com, tel.: +421 911 360 900

WEB:                                      https://skolskepotreby.com/  

(ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „My“)

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

Adresa na doručovanie: JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101, e-mail: info@skolskepotreby.com

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti ako Predávajúceho a Vás ako kupujúceho (ďalej aj ako „Zákazník“, „Kupujúci“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vami na diaľku (ďalej aj „kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://skolskepotreby.com/  (ďalej aj ako „E-SHOP“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v našom internetovom obchode https://skolskepotreby.com/, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, čím vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 3. Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejnenom na našej internetovej stránke https://skolskepotreby.com/, teda prostriedkom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa riadne oboznámi pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Predávajúceho vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény https://skolskepotreby.com/.
 6. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o fyzickú osobu - Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Kupujúci berie na vedomie, že VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.  Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
 7. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to takto je obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci zadá pri záväznej objednávke. Odchýlne dojednania uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II.

Čo je to elektronická objednávka

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom (meno a priezvisko Kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa Kupujúceho, prípadne jeho obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy) a zoznam objednaného tovaru s kúpnou cenou za tento tovar (ďalej ako „objednávka“).
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chápaná ako kúpna zmluva uzavretá na diaľku.

Článok III.

POSTUP PRI VYTVORENÍ OBJEDNÁVKY

Vašu objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho internetového obchodu https://skolskepotreby.com/.

KROK Č. 1: ZASLANIE ZÁVÄZNÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRU NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 1. Cez náš E-SHOP https://skolskepotreby.com/ si ako Zákazník môžete objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.
 2. Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na našom E-SHOPE. Po zadaní Vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo chcete pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní objednávky (kúpnej zmluvy) ste ako Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke.
 3. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnení v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky.
 4. Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ odošlete Predávajúcemu záväznú objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY

 1. Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná.
 2. Po odoslaní objednávkového formulára bude táto objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia objednávky), inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo. V tomto e-maily sa bude nachádzať celkový sumár Vašej objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy s Vašimi osobnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info@skolskepotreby.com.
 3. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

KROK č. 3: DORUČÍME VÁM INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

 1. Po zaslaní Potvrdzujúceho e-mailu začíname pracovať na realizácii uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak ste pri objednávaní zvolili spôsob platby „prevodom na bankový účet“, zašleme Vám platobné údaje na úhradu kúpnej ceny. Tieto údaje Vám však budú dostupné už pri odoslaní objednávky. Tovar v takomto prípade zasielame až po prijatí kúpnej ceny na náš bankový účet.
 2. E-mailom Vás následne budeme informovať o stave Vašej objednávky a o jej odoslaní na adresu určenú Vami v objednávkovom formulári.
 3. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE

 1. Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy je potrebné nás  neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 2. V prípade, ak máte u nás vytvorené registračné konto, Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v tomto konte, ku ktorému budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný ihneď o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.
 4. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno / meno a priezvisko, sídlo / bydlisko, IČO, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
 • Kód objednávaného tovaru podľa ponuky alebo tiež jeho popis v ponuke;
 • Množstvo objednávaného tovaru;
 • Adresa miesta dodania tovaru (výklad tovaru)
 1. Zaslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je kúpna zmluva s Kupujúcim uzatvorená.

REGISTRAČNÝ ÚČET

 1. Kupujúci má právo zriadiť si užívateľský účet (ďalej aj ako „Registračný účet“ alebo „Registračné konto“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde si môže kontrolovať stav svojich objednávok, mať prehľad o histórii objednávok či možnosť využiť špeciálne ponuky pre verných zákazníkov. Za týmto účelom sa Kupujúci musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na E-SHOPE: https://skolskepotreby.com/ (ďalej aj ako „registrácia“) alebo si vytvoriť Registračný účet pri vytvorení objednávky.
 2. Registrácia na našom E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať na našom E-SHOPE, môžete získať:
 • Nakupovanie so zľavami
 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad uskutočnených objednávok a zakúpeného tovaru
 • kontrola statusu objednávok
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných našou spoločnosťou
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať
 • možnosť pridávať komentáre k jednotlivým produktom
 • možnosť vytvoriť si „zoznam želaní“ pridaním obľúbeného produktu do tohto zoznamu
 1. Kupujúci nemá na registráciu ani na zriadenie Registračného účtu právny nárok. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie je Kupujúci povinný výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP a Pravidlami ochrany osobných údajov, pričom udelí výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel. 
 2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dokončenie registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Kupujúcim nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Kupujúcemu skôr zrušený Registračný účet podľa tohto článku VOP.
 3. Dokončením registrácie získa Kupujúci právo prístupu k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Tieto údaje môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň je v záujme každého Zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Zákazníka.
 4. Po registrácii bude každému Zákazníkovi priradené osobné konto, ktoré môže použiť pri vytváraní objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody pre každého Zákazníka.
 5. Kupujúci je povinný na žiadosť Predávajúceho kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Kupujúcom v rámci Registračného účtu. Údaje vedené o Kupujúcom v rámci Registračného účtu je zároveň Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Registračnom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.
 6. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Kupujúci povinný neodkladne o tom informovať Predávajúceho, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu, v prípade, ak Predávajúci na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu pred jeho možným zneužitím.
 7. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Registračného tretím osobám.
 8. Predávajúci je oprávnený zrušiť Kupujúcemu Registračný účet, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj Registračný účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti tohto článku týchto VOP, ale aj bez udania dôvodu.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho alebo tretích osôb.
 10. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v tomto článku VOP zo strany Kupujúceho.

Článok IV.

VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Všetky uskutočnené (odoslané) objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne).
 3. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar prevzal osobne alebo zabezpečil jeho prevzatie Oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.

Článok V.

kúpna cena a platobné podmienky

KÚPNA CENA

 1. Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode https://skolskepotreby.com/ sú uvádzané ako konečné vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. S cenou dopravy sa Kupujúci oboznámi ešte pred odoslaním záväznej objednávky.
 2. Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.
 3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Po úhrade Vašej objednávky Vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Túto faktúru Vám pošleme na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej objednávky.
 5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba v hotovosti / platobnou kartou priamo u Predávajúceho

V prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju objednávku osobne v našej predajni, okrem toho, že ušetríte na poštovnom, môžete objednávku uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu nachádzajúceho sa v predajni Predávajúceho, v ktorej dôjde k odovzdaniu objednaného tovaru.

Platba na dobierku

Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude Vám tovar dodaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Za tovar sa platí priamo  doručovateľovi. Poplatok za dobierku je 1,20 € (vrátane DPH).

Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho

Ak si zvolíte formu platby prevodom na bankový účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, meno obchodníka, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu venu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platobná brána (Kreditné karty, PayPal, Amazon Pay, Apple Pay)

Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu venu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI.

Dodacie podmienky

 1. Všetok zverejnený tovar na našej stránke máme dostupný skladom, ak nie je uvedené inak. Balíky s tovarom odosielame (teda odovzdávame balík kuriérovi zvyčajne do 3 pracovných dní, od prijatia a potvrdenia záväznej objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter. Ak Vám však balík nebude doručený do 10 pracovných dní, tak nás prosím kontaktujte, mohla sa vyskytnúť chyba na strane prepravcu. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
 2. V prípade, ak Kupujúcim je spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto bodu VOP, Kupujúci ho v súlade s §614 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže vyzvať, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 4. V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade Vášho súhlasu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní na Vami určený bankový účet.
 5. Ak si Zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na predajni Predávajúceho, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na predajni Predávajúceho. V prípade jeho nedostupnosti bude so Zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.
 6. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Oprávnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Tovar s doručením na adresu uvedenú Kupujúcim posielame zmluvným kuriérom DPD. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru k vám. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našej predajni, Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ máte u nás zriadené Registračný účet, môžete si aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky pozrieť aj po prihlásení na Vašom konte.
 2. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.
 3. Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu resp. osobe oprávnenej na prevzatie tovaru uvedenej v objednávke v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v objednávke, Kupujúci zabezpečí, aby táto Oprávnená osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.
 4. Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne dopravcovi. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru),

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

 1. Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je tovar Kupujúcemu dodaný.
 2. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať.

Doprava a poštovné

 1. Všetky objednávky expedujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Tovar bude odoslaný na adresu uvedenú vo Vašej objednávke a doručený v najbližších pracovných dňoch od odoslania v súlade s týmito VOP.

KRAJINA

Náklady na dopravu s

Doprava ZDARMA OD

PLATBOU VOPRED

DOBIERKOU

SK

4,50,- EUR

5,70,- EUR

33,33 EUR

PL

9,- EUR

12,- EUR

AT

9,- EUR

CZ

9,- EUR

12,- EUR

HU

9,- EUR

12,- EUR

DE

19,90 EUR

EU

19,90 EUR

 1. Výška poštovného je automaticky pripočítavaná podľa vyššie uvedenej tabuľky. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Zákazník vopred informovaný pred odoslaním objednávky. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.
 2. Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.
 3. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

Článok VII.

Zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila kuriérska spoločnosť, prípadne nesprávne zadaná adresa zo strany Kupujúceho na doručenie tovaru.
 2. Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej objednávky v prípade, že cena z objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.
 2. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 3. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás  bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní na Váš bankový účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok IX.

Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy

KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 3. Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Predávajúceho JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101 alebo e-mailom na adresu info@skolskepotreby.com  v lehote vyššie uvedenej v tomto článku VOP. Zákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke https://skolskepotreby.com/. Kupujúci je povinný tento formulár vyplniť spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak bude žiadať kúpnu cenu uhradiť prevodom na účet.
 2. V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. Tovar môže Zákazník vrátiť aj osobne na našej predajni na adrese: JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101. Ak ste na odovzdanie tovaru splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej zákonnej lehoty. 
 3. Tovar nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť nosený, praný, navoňavkovaný, používaný alebo poškodený.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 1. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 2. Ak Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy bude javiť známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si Predávajúci uplatní voči Kupujúcemu právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar resp. náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci Zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu Zákazník riadne preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 5. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, Kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že Kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 6. Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od zmluvy podľa tohto článku týchto VOP. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.

Článok X.

Neprevzatie objednanej zásielky

 1. Neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

Článok XI.

Záručná doba A ZODPOVEDNOSŤ PREDAVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 2. Záručná doba je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom (spotrebiteľom), ak nie je uvedené inak. V prípade, ak je Kupujúcim právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ, na uzatvorenú kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Vada tovaru  a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Kupujúci by nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.
 4. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 5. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), prípadne je táto faktúra zaslaná Kupujúcemu elektronicky, pričom takáto faktúra slúži zároveň ako záručný doklad.
 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak Kupujúci manipuluje s náramkom alebo iným výrobkom nesprávnym spôsobom (používanie v teplej vode, slanej vode, saune, nadmerné a zámerné rozťahovanie náramku).
 7. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 8. Predávajúci nesie zodpovednosť za:
 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky zo strany Predávajúceho
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii zo strany Predávajúceho
 • zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to elektronicky alebo v listinnej podobe
 1. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak boli spôsobené:
 • neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
 • vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho; alebo
 • jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
 • mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti),
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • používaním tovaru kupujúcim tzv. opotrebenie,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • poškodením tovaru:

a) deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,

b) opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.

c) mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov atď.),

d) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,

e) poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,

f) na tovarom, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním.

 1. Ustanovenia tohto článku týchto VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru  podľa §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Článok XII.

REKLAMAČNý poriadok

PREVENCIA

  1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám Zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
  2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.
  3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Reklamačný poriadok  upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke https://skolskepotreby.com/ a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.
 2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a postup Kupujúceho, ktorý NIE JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.
 3. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu https://skolskepotreby.com/
 4. Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru Vás prosíme v záujme zrýchlenia konania oznámiť nám do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@skolskepotreby.com.
 5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.
 6. Každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Zákazníka.
 7. Predávajúci  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.
 8. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 9. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 10. Ak po doručení tovaru zistí Kupujúci nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámi to bezodkladne Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@skolskepotreby.com alebo telefonicky na tel. +421 911 360 900. Ak tak neurobí, neskôr môže byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá.

Postup pri reklamácii

 1. V prípade reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese info@skolskepotreby.com alebo písomne na adrese: JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu: JaWo e-commerce, s.r.o., Kláštorné námestie 64/2 Malacky 90101 spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. V Reklamačnom formulári stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet, dátum, Váš podpis).
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.
 3. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.
 4. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku  začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 5. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 6. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na našej predajni, s tým, že v predajni nemôžete priamo požadovať vybavenie reklamácie.
 7. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.
 8. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady je Predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. Vybavenie reklamácie zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 1. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.
 2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znášame v plnom rozsahu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, teda e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Článok XIII.

ALTERnatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu https://skolskepotreby.com/ a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv ako spotrebiteľa zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@skolskepotreby.com, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.
 3. Spory môže Kupujúci ako Spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1,Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 4. Bližšie informácie nájdete aj tu:
 5. https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
 6. https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, ak je Kupujúci osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.
 2. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmenu týchto VOP.
 3. Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Kupujúcemu. Podpísaním kúpnej zmluvy dáva Kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.
 4. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.
 5. VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.
 6. Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
 7. Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach Kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli Predávajúcim písomne uznané.
 8. Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 9. VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na internetovej stránke Predávajúceho: https://skolskepotreby.com/
 10. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti zmluvných strán z kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle objednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:
  1. dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo
  2. dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho).
 11. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 12. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 10.04.2021

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 , fax č. 037/772 00 24

WEB: https://www.soi.sk/

AUTORSKÉ PRÁVO:

 1. Webová stránka E-SHOP-u https://skolskepotreby.com/ a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.
 2. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

Príloha: