Právo na odstúpenie

PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Právo na odstúpenie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, vlastniť posledný tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať (JaWO e-commerce, s.r.o., skolskepotreby.com Kláštorné námestie 64/2, 90101 Malacky, info@solskepotreby.com, telefón: + 421-911 360900) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. Listom zaslaným poštou alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Z dôvodu dodržania termínu stornovania stačí, aby ste poslali svoje oznámenie o tom, že svoje právo na stornovanie uplatňujete, pred uplynutím doby stornovania.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, dáme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou ďalších nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného typu doručenia, ako má najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame. ), ktorá má byť vrátená okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení tejto zmluvy. Pri tomto splácaní použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade vám nebudú za túto splátku účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte okamžite vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Nesiete priame náklady na vrátenie tovaru.

Stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru, ktoré nie sú prefabrikované a pri ktorých výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktoré sú jednoznačne prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa.

Predčasné uplynutie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká

- na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola po dodaní odstránená jeho plomba,

- na dodávku tovaru, ak bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom z dôvodu jeho povahy,

- na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola po dodaní plomba odstránená.